816

ubuntu 22.04系统备份、还原

备份系统文件

/proc,是内存文件,个头很大,别备份,也不用备份。
/sys,无法备份,总报错,也不用备份。
/lost+found, 不用备份,可以直接删除,
/mnt,/media,如果里面挂载硬盘了,别备份,个头太大了,备份不了的。

压缩系统文件

tar cvpzf /tmp/system.img --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/media --exclude=/sys --exclude=/tmp /

注意:将备份文件system.img拷贝至其他电脑或U盘存储

还原系统文件

使用root账号执行命令

解压备份文件

  • 将备份文件system.img,拷贝至 /tmp 目录
scp system.img root@ubuntu:/tmp/
  • 解压system.img文件至 /tmp/backup 目录
tar xvpfz /tmp/system.img -C /tmp/backup

删除原有文件

rm -rf /usr /var /opt /media /home /etc /srv /sbin /root /boot /lost+found

删除文件后可以查看系统占用空间变小

df -lh

同步还原特殊目录

针对无法直接删除的目录,采用同步还原(去掉新增的内容,保留文件的属主,属组,权限等)

rsync -avz --delete /tmp/backup/run/ /run/
rsync -avz --delete /tmp/backup/dev/ /dev/
rsync -avz --delete /tmp/backup/bin/ /bin/
rsync -avz --delete /tmp/backup/lib/ /lib/

解压备份还原

将备份文件解压到根目录,还原系统文件

tar xvpfz /tmp/system.img -C /

强制重启

reboot -f
文章作者:DOTATONG
发布日期:2023-07-25
# ubuntu

评论

暂无

添加新评论